U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Vragen? Neem gerust contact op.

Wil je meer informatie of een offerte aanvragen,  neem dan contact met mij op.


 

Algemene Voorwaarden van DT TaalCompleet

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen DT TaalCompleet en opdrachtgever(s), waarop DT TaalCompleet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Opdracht en offerte

 1.  De opdrachtgever dient de opdracht(en) schriftelijk te bevestigen. Als de opdrachtgever dit niet doet, zal DT TaalCompleet de opdracht niet starten.
 2. DT TaalCompleet is volledig vrij in de keuze van toeleveranciers en derden om de opdracht uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De offerte en het oriënterende gesprek zijn gratis. DT TaalCompleet is pas gebonden aan de opdracht, als de opdrachtgever hem schriftelijk heeft aanvaard. Elke offerte is vrijblijvend en 30 dagen geldig, vanaf de genoemde datum in de offerte.
 4. Als het oriënterende gesprek overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Betaling

 1. Een offerte is 30 dagen geldig. Ga je als opdrachtgever akkoord met de offerte dan vraagt DT TaalCompleet een aanbetaling van 50% van het eindbedrag. Hiervoor ontvangt de opdrachtgever een voorschotfactuur. De voorschotfactuur dient de opdrachtgever binnen 14 dagen te betalen. Na de definitieve levering ontvangt de opdrachtgever de eindfactuur. Deze factuur dient de opdrachtgever binnen 14 dagen te betalen. Als de betaling uitblijft kan DT TaalCompleet een beroep doen op een incassobureau. De opdrachtgever dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die DT TaalCompleet redelijkerwijs moet maken als de betaling uitblijft.

Tussentijdse wijziging van de opdracht.

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Voor deze aanvullende opdracht wordt een aparte offerte opgesteld.
 2. Tweemaal een herziening van de tekst na overleg met de opdrachtgever is in de offerte inbegrepen. Meer herzieningen of wijzigingen worden apart in rekening gebracht.
 3. De opdrachtgever is gemachtigd om de overeenkomst te annuleren voordat DT TaalCompleet met de opdracht begonnen is, mits de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade bij DT TaalCompleet vergoedt.
 4. Bij annulering van een opdracht waarmee DT TaalCompleet al begonnen is, heeft DT TaalCompleet recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. DT TaalCompleet is niet verplicht om de teksten die nog niet gereed zijn te leveren.
 5. Als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, mag DT TaalCompleet de overeenkomst ontbinden.
 6. In het geval dat DT TaalCompleet door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren zal DT TaalCompleet dat direct aan de opdrachtgever laten weten. Tijdens deze periode zullen de verplichtingen van DT TaalCompleet worden opgeschort. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring, als vast komt te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is. De opdrachtgever is wel verplicht om het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en te betalen.

 Tarieven

 1. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reiskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Intellectueel eigendom en auteursrecht

 1. DT TaalCompleet behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DT TaalCompleet heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. De teksten in e-books, nieuwsbrieven, op de website en andere materiaal van DT TaalCompleet mogen niet verspreid of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijk toestemming van DT TaalCompleet.
 3. DT TaalCompleet draagt bij levering van teksten en andere werken het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten. Het gebruik van een bijdrage dat niet overeengekomen is, wordt beschouwd als een inbreuk op het Auteursrecht. Hieronder valt niet alleen hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking, aantasting en verdere verspreiding en verveelvoudiging van de bijdrage. Bij inbreuk op het Auteursrecht is de opdrachtgever DT TaalCompleet een schadevergoeding verschuldigd.
 4. Bij auteursrechtelijke beschermde werken is naamsvermelding van de auteur verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moet de opdrachtgever aan DT TaalCompleet laten weten bij het verlenen van de opdracht en door DT TaalCompleet worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
 5. DT TaalCompleet kan eisen dat haar naam niet vermeld wordt of dat er gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
 6. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die geen goedkeuring krijgt van DT TaalCompleet, kan DT TaalCompleet op grond van de Auteurswet het gebruik van deze tekst verbieden. De opdrachtgever is dan verplicht tot het betalen van het tot dan toe verrichtte werk. Indien deze situatie leidt tot ontbinding van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 7. Een visie/mening, uitspraak of standpunten, zoals geïnterviewden in een gesprek geuit hebben, blijven voor rekening van de geïnterviewde. De personen hebben na afloop van het gesprek hiervoor hun schriftelijke goedkeuring geven. 

Geheimhouding

 1. DT TaalCompleet gaat vertrouwelijk met de gegevens van de opdrachtgever om. Deze geheimhouding geldt ook na het beëindigen van de opdracht.

Kwaliteit

 1. DT TaalCompleet verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.
 2. De opdrachtgever is verplicht om te doen wat nodig of wenselijk is om een tijdige, juiste levering of voltooiing van de werkzaamheden mogelijk te maken, zoals het op tijd  aanleveren van volledige, duidelijke en deugdelijke informatie.
 3. De opdrachtgever vrijwaart DT TaalCompleet tegen iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever aangeleverde informatie/materiaal.
 4. Opdrachtgever vrijwaart DT TaalCompleet tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere wijzigingen in het geleverde materiaal. Opdrachtgever vrijwaart DT TaalCompleet tegen iedereen aansprakelijkheid met betrekking tot het risico van verlies of beschadigingen van het aangeleverde en geleverde materiaal en informatie.

Vrijwaring

 1. De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die voortkomt uit de geleverde diensten/bijdragen.
 2. De opdrachtgever vrijwaart DT TaalCompleet tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
 3. De opdrachtgever garandeert dat de elektronisch geleverde informatie vrij is van virussen en defecten.

Aansprakelijkheid

 1. DT TaalCompleet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van DT TaalCompleet. In het geval wordt geoordeeld dat DT TaalCompleet geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat DT TaalCompleet jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen DT TaalCompleet en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2.  In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken.
 3. Wanneer het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, dan zal het geschil worden beslecht in het arrondissement waar DT TaalCompleet is gevestigd.